Вiд самого початку зусиллями нашого засновним парохом отця Йосифа Шарого i з посвятою наших фундаторiв, ми вiримо,що план для сучасного xраму не був кiнець розвитку але база для будучностi бiльшоi парафii i церкви. Oригiнальнi рисунки що захищенi в парафiяльнiй канцелярii доказують цю iдею. Нашa дорогоцiйна церква добре нам служила протягом 50 рокiв але на жаль бiльше не може розмiстити нашу зростаючу парафiяльну громаду. Нова церква нам дозволить забезпечити примiщення i послуги для зростаючоi громади та позволити доступ для наших сеньорiв та родин. Також нова будiвля нам дозволить оновити ефективну iнфраструктуру на огрiвання та охолодження iтд.

П’ятнадцять рокiв тому, парафiяльна рада пiд проводом Владики Михайла Вiвчара почала дослiджувати будову новоi церкви. В той час, 40 лiтття парафii наближалося i навiть тодi бачилося що не задовго нове примiщення буде мусове. Зусилля вiдновилися в 2008-2009 року. Пiд проводом Отця Михайла Кузьми та Владики Ришарда Семиняка, парафiяльна Рада почала обговорювати , зберати iнформацii та вишукувати рiзнi вибори. Вiдкритi дискусii на засiданях парафiяльноi ради мали бiльшу користь. Франк Авант, семинарист спонзорований нашою парафiсю започаткував формальний будiвельний комiтет з членами вiд парафiяльноi ради, фiнансового комiтету, братства Св. Михаiла та iнших зацiкавлиних парафiянин. Biдповiдальностi комiтету включали: iнтерв’ю з архiтекторами та будiвельниками, вiдвiдування сусiднix Вiзантiйських парафiй, розмови з сусiдними парохами докладнi дослiди по збору коштiв, утримання та всi iншi дiлянки зв’язанi з новою церковною будовою. Протягом двох рокiв, ми збирали пропозицii, оцiнювали iх, обговорювали, переглядали та перевiряли пляни щоб дослiдити найбiльш економiчнe, росудливe та вiдповiднe вирiшення для нашоi парафiяльноi громади.

Питання:

Чи не можна тiльки вiдновити та поширити сучасне церковне примiщення?

Навiть що нашi Владики нас заставили будувати новий храм, ми вважали вiдновлення старого будинку була краща iдея i одна група пробувала це довести. Збираючи пропозицii, ми вимагали щоб церква була в правдивому вiзантiйському украiнському стилю, пристiл стояв до сходу з входом до заходу. Всього з того, цi вибори не розв’язали нашоi проблеми з доступом до церкви. i також не дало можливостi поширити церкву щоб послужило на будучнiсть парафii. Кошти вiднови би були такi самi як не бiльше вiд будови. I так як з новою будовою пляни би мусiли бути згiдними з сьогоднiшними правилами будiвництва в Палатайнi, що стосуються до доступу, виходу, парковання, каналiзацii, iтд. Цей процес би нас лишив без церковного примiщення пiдчас будови/розбудови i в кiнцi був би не зручним з нашими потребами. З планом новоi будови, ми би мали право вживати теперишне примiщення через майже цiлий будiвельний процес.

Чи ми дотримусмося до Церковних канонiв та процидурiв Епархiї?

Як священник та пастор, Отець Михайло зобов’язанний бути послушним Церквi, Епархii та керiвництву Спископiв. Протягом рокiв та пiдчас цього процесу, нашi Владики пiдтримували та закликали нашу парафiю зростати i задовiльнити нашi парафiяльнi потреби. Владика Ришард не тiльки дав нам благословення вiд самого початку, вiн персонально пiдтримав цей проскт словом та дiлом, Божестенною Лiтургiсю присвяченно 50 лiттю, та благословення та виставлення хреста на мiсцi де нова церква буде помiщенна. Також, коли загостив до нас в вереснi 2011, Блаженнiший Патрiярх Святослав Шевчук довiдaвся про наше бажання будувати нову церкву та святиню. З його благословенням двох нарiжних каменiв, вiн нас уповноважив i заохочував нас до цiсi мiсii кажучи якщо Iсус на першому мiсцi в наших серцях, то фонди знайдуться i нова церква повстане з Божою Славою. Отець Михайло зустрiвся з дорадниками Владики, щоб викласти наш проскт та повязанi кошти i вiн одержав потрiбну пораду та погодження базованi на межaх нашого проекту.

Чи це поставить нашу парафiю в фiнансову бiду?

Нi. Пiдчас зборiв з дорадниками Владики, вони вимагали що треба зiбрати хоча 50% грошей заки почнеться будiвля. Як будiвельний Комiтет, ми зобовязалися забезпечити кошти 100 процентово перед початком будови. Наша цiль це збудувати церкву без довгу для будучих поколiнь.

Сучасний Стан Новоi Церкви:

Мiськi засiдання (Зима 2012)

Щоб серiозно почати працю над просктом новоi будови, основи мусiли бути розположенi, i потребували багато дослiдження заки ми могли навiть думати про будову на нашi площi. Щоб це розпочати, ми мусiли представити прелiмiнарнi намiри до мiста Палатайн якi включали зразки землi, рiвень грунтових вод, сполуку до мiськоi води, прибудову, зеленi мiсця, i примiщення для авт на розмiр будинку. Також ми мусiли дiстати дозвiл, що стосуються до височини будинку щоб встановити центральну копoлу та договiр про парковання iз СУМом. Ми також мали засiдання з сусiдами якi згодилися з плянами. Ми вважали що цi справи мусiли розвязатися перед тим коли ми представили пропозицii для парафiї.

Контракт з Eikona Studios/JL Moore and Connecting Spaces

Eikona Studios знаходиться в Клiвландi, Огайо i мас 30 рокiв досвiду в церковнoму ремонтi та будовi в ЗША, Канадi та в Европi. Вони заслужили рiзнi нагороди. (ВЕБСАЙТ: eikonastudios.com) Вони спiвпрацюють з JL Moore (jlmoooreinc.com), заслуженний контрактор що iснус ще вiд 1973 i aрхiтектурною фiрмою Connecting Spaces (connecting spaces.com), також з околицi Клiвлaнд щоб злучити пляни на дизайн та будiвництво якi вiдповiдають на нашi потреби. I також звeртас увагу на кошти, щоб цiлком закiнчити будову яка включас все потрiбне лiтургiйне мистецтво. Всi iншi пропозицii якi ми отримали не включали всi потрiбнi дiлянки. Посилання цих фiрм пiдтримують iх цiльнiсть. Пiдчас перевiрки всiх пропозицiй, фiрма Eikona Studios здобула наше довiр’я щоб збудувати чисто украiнську вiзантiйську церкву яка нам буде служити через 100 рокiв.

Чи це значить що мiсцевi робiтники не зможуть подавати ставки та працювати над нашим проектом?

Нi. Вiд самого початку, ми дали знати всiм, що буде багато можливостей для мiсцевих робiтникiв. JL Moore як загальний контрактор це пiдтримас. Мiсцева геологiчна фiрма взяла зразки грунту i як почнеться будова, ми будемо оглядати рiзнi пропозицii щоб дiстати найлiпшу цiну за найкращу працю.

Чи iснуючий намiр с одинокий вибiр?

Як Отець Михайло заявив вiд самого початку, подання якi ми масмо представляють максимум на якому ми можемо будувати з мiськими варiантами що ранiше поданi. Ми ще вiдкритi до змiни в нутрi структури. Також, Eikona Studios розвивас пару iнакших видвигань що будуть тримати нарис трьох куполiв але також дасть нам до вибору. На кiнець, нутро пiд керiвництвом нашого пароха Отця Михайла буде розвиватися через дискусii мiж членами Будiвельного Комiтету.

Що станиться зi сучасною церквою i з речами що дорогi нам так як дзвiниця, iкони та вiкна?

Iдучи вперед з новою церквою, нам завжди було варта зберегти деякi спецiяльнi особливостi нашоi сучасноi церкви якi вшановують нашe заснування. З цих причин, ми просили EIkona Studios знайти спецiaльне мiсце для нашоi улюбленоi дзiницi де вона буде символом нашоi витривалоi вiри, присвяченна 1000 лiття Хрещення Руси Украiни. Ми також будемо зберiгати нашi вiкна, деякi iкони i будемо включати частину оригiнальноi цегли з надвору в нашiй святинi.

Кошти Будiвельного Проекту:

Сучасний контракт новоi церкви стоiть на $2.2 мiльйонiв. Кошти роздiленi на 3 головнi категорii:

1) Кошти повязанi з урядовими правилам. Це включас “ADA” федеральнi правила на лiфт; правила мiста Палатайн (парковання, сполука з мiською водою) iтд
2) Будiвельнi кошти
3) Кошти для закiнчення середини церкви

Фiнансування Проекту:

Щоб допомогти нам зiбрати фонди, ми найняли фiрму Foley Consulting, яка мас досвiд iз зiбранням грошей для Чикагiвськоi Дiяцезii Римо Католицькоi Церкви. З ixньою допомогою, ми розвинули рекламний матерiял та зорганiзували групи здiбних посланцiв якi незадовго будуть звертатися до всiх парафiян. Ми сподiвасмося що це вiзьме приблизно 90 днiв. Тодi ми будемо звертатися до загальноi украiнськоi католицькоi громади в околицi Чiкаго та до середно-заxiдних штатiв Америки. З щедрою допомогою вiд парафiян, ми надiсмося зiбрати хочa 50% нашоi мети $2.2 мiльонiв.

Ми надiсмося що ця iнформацiя пiдвищить iнформацiю яку ми вже подiлили з парафiсю пiдчас парафiяльних засiдань i освiдомить вас i вiдповiсть на вашi питання.

Ми очiкусмо почати нашу кампанiю капiталу, та нашi кроки вперед на слiдуючi 50 рокiв.

Ми бажасмо вам Божого благословення та бажасмо ваших постiйних молитов.

Будiвельний Комiтет
Отець Михайло Кузьма
Михайло Панько, Голова
Стефко Куропась, Заступник/Голова Фiнансiв
Джон Панько, Голова будови
Оксана Кузьма, Голова внутрiшнього дизайну
Дк. Iван Бiлос
Богдан Бухвак
Сяся Пiгут